ARACHIM , Magyarország
Széfer ha-Chinuch program
http://odur.let.rug.nl/~birot/arachim/
 
 


Parasat Kedosim
amelyben 13 cselekvő és 38 tiltó parancsolat van

232. Tilos "botláskövet" rakni a benned bízó személy eléBevezetés  
 
Kedosim hetiszakasza (Vajikra 19,1 - 20,27) a Tóra egyik legrövidebb parasája, amely ugyanakkor az egyike a micvákban leggazdagabb hetiszakaszoknak.  
 
Az ebben a hetiszakaszban szereplő "szeresd felebarátodat, mint tenmagadat" parancsolat különböző értelmezéseiről Balázs Gábor szombaton 11 órakor a Visegrádi utcai zsinagógában fog beszélni.

A peszachi szünetet követően egy olyan micvával foglalkozunk, amely fontos fogalommá válik a halákhikus irodalomban.

Vajikra 19,14-ben az olvassuk, hogy "Ne átkozz süketet, és vak elé ne tegyél botláskövet, és féljél az I-tenedtől, és vagyok az Ö-kévaló." Első olvasatra itt azt tiltja meg a Tóra, hogy kárt okozzunk a másiknak, visszaélve a másik fogyatékosságával. Ezt két példával mutatja be, a vak és a süket példájával. A mondat tipikus példája lehetne a bibliai költészetre olyannyira jellemző parallelizmusnak: a mondat két része mind formáját, mind tartalmát tekintve párhuzamos szerkezettel rendelkezik.

Viszont két kérdéssel szembesül itt a zsidó Biblia-értelmező. Először is, a redundancia, a fölösleges félmondatok, amelyek a bibliai költészet legfontosabb költői eszköze, a jogi (halákhikus) jellegű szövegekben nem kívánatosak. Mint arról már volt szó, a zsidó Biblia-értelmezés szerint minden apró elemnek megvan a maga szerepe, vagyis egy gondolat látszólagos megismétlése extra információt rejt.

A másik gond az, hogy a vizsgált bibliai vers által leírt gondolat egy szép és fontos gondolatot fejez ki, de egy nagyon speciális esetre vonatkozik. Jó lenne egy ennél általánosabb halákhát kitanulni belőlük, amelyből következik, többek között, az idézet elsődleges jelentése is.

Éppen ezért a Szefer ha-Chinuch (231.), a korai Biblia-magyarázók (a Szifra c. midrás-gyűjtemény) alapján, úgy értelmezi a vers első felét, hogy tilos általában a felebarátot (a másik zsidót) megátkozni, még ha az nem is hallja (erre vonatkozik a "süket" szó; v.ö. a Targum Onkelosz arámi fordításával).

A vers második felét még általánosabban értelmezzük. A "botláskő"-ként fordított szó (michsol) bármit jelenthet, amiben az ember megbotolhat. A "botlás" pedig nem feltétlenül csak a fizikai értelemben vett elesésre vonatkozhat. "Bukás" vagy "botlás" lehet egyrészt az ember életében bekövetkező bármilyen szerencsétlen fordulat, másrészt pedig az, ha valaki megszeg egy micvát. Vagyis ez a parancsolat azt tiltja meg, hogy a másiknak szándékosan rossz tanácsot adjunk, amelyből neki kára származik. Illetve azt, hogy olyan helyzetbe hozzuk őt, amelynek következtében meg fog szegni valamilyen (más!) parancsolatot.

Ismert példa erre a "lason ha-ra ", azaz a "rossz nyelv". Ez a parancsolat is a Kedosim hetiszakaszban található (236. micva a Szefer ha-Chinuch-ban), és megtiltja, hogy az ember a másikra nézve rossz dolgokat terjesszen (akár igaz, akár hamis az adott információ). Ennek a micvának a törvényei nagyon szerteágazóak. (Például mi történik, ha a X üzleti kapcsolatba akar lépni Y-nal, és én tudom, hogy Y másokat már átvert: megmondhatom-e ezt X-nek, hogy ne érje őt komoly kár.)

A lason ha-ra tilalmába nem csupán a derogáló információ továbbadása, de annak a meghallgatása is beletartozik. Ilyen módon, ha valaki láson ha-rát beszél, az nem csupán a lason ha-ra micváját szegi meg, hanem (többek között) a "vak elé ne tegyél botláskövet " tilalmát is: hiszen a másikat olyan helyzetbe hozza, hogy az meg fogja szegni a lason hara hallgatásának a tilalmát.


Szöveg:


Nem szabad elbuktatni Izrael fiait (1 ) azáltal, hogy rossz tanácsokat adunk nekik. Hanem segítsünk nekik, amikor tanácsot kérnek, bármiről is hisszük úgy, hogy az az egyenes út és a helyes tanács. Amint meg van írva (Vajikra 19,14): "... vak elé ne tegyél botláskövet...".

A Szifra (midrásgyűjtemény, 2,14) a következő módon fogalmaz: [ez arra vonatkozik,] "aki vak [= tudatlan] valamilyen ügyben, és tanácsot akar kérni tőled, annak ne adjál olyan tanácsot, amely nem megfelelő neki". És azt mondták a [bölcseink] emlékük legyen áldássá (ugyanott): "ne mondja az ember a társának, hogy 'add el a meződet, és vegyél egy szamarat', majd ráveszi, hogy adja el neki [a mezejét]".

Ez a tilalom azt is magában foglalja, amikor valaki segít a másiknak elkövetni egy vétket, mivel [ezáltal] arra csábítja a másikat, hogy máskor is elkövesse ezt a vétket (2 ). És emiatt mondták [a bölcseink] emlékük legyen áldássá, hogy mind az, aki kamatra ad kölcsön, mind az, aki kamatra vesz fel hitelt, áthágják ezt a "vak elé..." parancsolatot. (3 )

A micva gyökerei ismertek [magától értetődőek], hiszen a világ és a benépesülésének a "megjavítása" [a világ normális menete] [azt igényli, hogy helyes úton] irányítsuk az embereket, és hogy minden cselekedetükhöz jó tanáccsal szolgáljunk.

A micva törvényeiből: ... amit tanítottak a [bölcseink] emlékük legyen áldássá (Bab. Talmud, Avoda Zara 15b), hogy tilos fegyvert, vagy bármely olyan dolgot, amely közveszélyes, eladni nem-zsidóknak, kivéve, ha azért adjuk el nekik, hogy megvédjék magukat. És hasonlóképp tilos eladni ezeket egy olyan zsidónak, aki nem-zsidóknak fogja továbbadni. Akárcsak [tilos ezeket eladni] egy zsidó banditának (lisztim). És mindezt a "lifné iver... " ("vak elé...") parancsolata miatt tiltották be...


Lábjegyzetek:


(1) A Széfer ha-Chinuch-hoz írt egyik kommentár, a "Minchat Chinuch" (rabbi Joszef Babad) rákérdez erre, hiszen a szöveg később a nem zsidókra is kiterjeszti ezt a tilalmat. Egy másik kommentár, a "Minchat Jicchak" (rabbi Jicchak ha-kohen Aronovsky) azt a megoldást javasolja, hogy habár a Tóra általában megtiltja azt is, hogy nem zsidó elé tegyen valaki botláskövet, a most vizsgált micva konkrétan csupán a zsidók elé tett "botláskőre" vonatkozna. A Szefer ha-Chinuch első sorai a micva pontos meghatározását tartalmaznák, míg a későbbiek általában arról beszélnének, hogy mit tilt meg a Tóra.

(2) Mivel azáltal, hogy segít elkövetni a vétket, azt az érzést kelti a másikban, hogy ez egy elfogadható cselekedet.

(3) A kamatra történő hitelezés szintén tórai tilalomba ütközik. (V.ö. még Babiloni Talmud, Bava Mecia 75b.)Fogalmak:


Lifné iver... ("Vak elé ne tegyél botláskövet"): annak a tilalma, hogy a másikat olyan helyzetbe hozzuk, ami neki kárt okoz, például amelyben ő arra kényszerül, hogy megszegjen egy (másik) parancsolatot.

Lason ha-ra ("rossz nyelv"): a másikra nézve rossz, derogáló információ továbbadása, akár igaz, akár hamis a "pletyka".

---------------------------------------------------
Bíró Tamás, Arachim, Magyarország, Széfer ha-Chinuch program
http://www.let.rug.nl/~birot/arachim/
birot@let.rug.nl
Kérdéssel, javaslattal, címváltozással kapcsolatban
forduljon Bíró Tamáshoz.
A fenti írás szabadon terjeszthető a forrás megjelölésével.
----------------------------------------------------